حمایت از کمپین پویش (کمپین ) عمل جراحی بیمار تحت پوشش موسسه مهرورزان شوش دانیال

خیریه مهرورزان شوش دانیال

مشخصات موسسه
نام: خیریه مهرورزان شوش دانیال
تلفن: 06142830268
آدرس: شوش خیابان محمد منتظری طبقه همکف پلاک 121

شماره حسابها ی موسسه مهروزان جهت دریافت کمکهای نقدی مردمی
شماره حساب ملی 109854457009
ملی کارت 6037991899531184
شماره حساب ملت 8989285713
ملت کارت 6104337914126154
شماره حساب بانک سپه 208811 1277800
سپه کارت 592101107128221
شماره حساب بانک رفاه 232124073
رفاه کارت 5894637000098951
شماره حساب ایران زمین 1684897001
ایران زمین کارت 5057857000029771
شماره کارت سپه 5892101143720817 ( ساخت درمانگاه)