کمپین نیکوکاری ساخت مدرسه

موسسه خیریه ندای مهربان


کمپین نیکوکاری ساخت مدرسه

  نام کمپین:

ساخت مدرسه


  تاریخ ثبت:

1400/08/15


  تاریخ پایان:

1401/10/05


  بودجه موردنیاز:

15,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

0 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

15,000,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
0 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
موسسه خیریه ندای مهربان

  شناسه ملی:
200102306050

  تلفن موسسه:
0313452558


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
این کمپین به منظور ساخت مدرسه ساخته شده است.

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه

بازدید: 338 مرتبه