کمپین های نیکوکاری خیریه ها


کمپین نیکوکاری
نذر سلامت
تصویر خیریه
بودجه: 90,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1402/05/02
تاریخ پایان: 1402/05/31
کمپین نیکوکاری
پویش کمک به خرید آمپول بیماران مبتلا به سر طان
تصویر خیریه
بودجه: 300,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1402/02/21
تاریخ پایان: 1402/03/21
کمپین نیکوکاری
کمپین کمک به خرید آمپول زاک آریا
تصویر خیریه
بودجه: 100,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1402/01/10
تاریخ پایان: 1402/02/10
کمپین نیکوکاری
کمک به بیماران تحت پوشش موسسه مهرورزان که در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اند وهزینه درمان خود را ندارند
تصویر خیریه
بودجه: 100,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1401/12/11
تاریخ پایان: 1401/12/29
کمپین نیکوکاری
هزینه عمل جراحی
تصویر خیریه
بودجه: 70,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1401/09/01
تاریخ پایان: 1401/11/30
کمپین نیکوکاری
هزینه عمل جراحی
تصویر خیریه
بودجه: 10,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1401/08/05
تاریخ پایان: 1401/08/30
کمپین نیکوکاری
پویش کمک به تامین هزینه عمل جراحی بیمار مبتلا به سرطان
تصویر خیریه
بودجه: 100,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1401/07/01
تاریخ پایان: 1401/07/30
کمپین نیکوکاری
پویش کمک به بیماران تحت پوشش موسسه مهرورزان که در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اند وهزینه درمان خود را ندارند
تصویر خیریه
بودجه: 50,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1401/06/02
تاریخ پایان: 1401/06/31
کمپین نیکوکاری
پویش (کمپین ) عمل جراحی بیمار تحت پوشش موسسه مهرورزان شوش دانیال
تصویر خیریه
بودجه: 20,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1401/02/20
تاریخ پایان: 1401/03/31
کمپین نیکوکاری
سبد شب عید نوروز
تصویر خیریه
بودجه: 50,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1400/10/07
تاریخ پایان: 1400/12/29
کمپین نیکوکاری
آزادسازی ۲۰ نفر از زندانیان مهریه (۲۰ سکه برای ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد)
تصویر خیریه
بودجه: 240,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1400/08/20
تاریخ پایان: 1400/10/20
کمپین نیکوکاری
ساخت مدرسه
تصویر خیریه
بودجه: 15,000,000 تومان
تاریخ شروع: 1400/08/15
تاریخ پایان: 1401/10/05