کمپین نیکوکاری هزینه عمل جراحی

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری هزینه عمل جراحی

  نام کمپین:

هزینه عمل جراحی


  تاریخ ثبت:

1401/08/30


  تاریخ پایان:

1401/11/30


  بودجه موردنیاز:

70,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

115,000 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

69,885,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0.16درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
4 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
موسسه مهرورزان تنها حامی بیماران مبتلا به سرطان در شهرستان شوش دانیال موسسه مهرورزان. در جهت کمک به هزینه عمل جراحی 5نفر از بیماران مبتلا به سرطان از تمامی عزیزانی که امکان کمک مالی دارند درخواست می کند تا کمک های خود را به شماره حساب هایی که در ادامه ذکر می شود واریز نمایند. این کار خداپسندانه شما موجب خواهد شد تا مسئولین خیریه ما نیاز نیازمندانی که شناسایی کرده اند را رفع کنند و موجب بهبود شرایط و اوضاع آنها شوند. قطعا اگر در این وضعیت کشور دست همنوع خودتان را بگیرید یک کار خداپسندانه و بسیار زیبا انجام داده اید پس از این کار منصرف نشوید. با آرزوی اینکه دیگر هیچ نیازمندی روی این کره خاکی وجود نداشته باشد. روابط عمومی موسسه مهرورزان

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه
هزینه عمل وطول درمان

بازدید: 171 مرتبه