کمپین نیکوکاری کمک به بیماران تحت پوشش موسسه مهرورزان که در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اند وهزینه درمان خود را ندارند

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری کمک به بیماران تحت پوشش موسسه مهرورزان که در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اند وهزینه درمان خود را ندارند

  نام کمپین:

کمک به بیماران تحت پوشش موسسه مهرورزان که در نوبت عمل جراحی قرار گرفته اند وهزینه درمان خود را ندارند


  تاریخ ثبت:

1401/12/11


  تاریخ پایان:

1401/12/29


  بودجه موردنیاز:

100,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

5,000 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

99,995,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
1 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
پویش کمک به تامین هزینه عمل جراحی یک پدر 47ساله ویک مادر 36 ساله احتیاج به کمک ویاری شما نیکوکاران محترم راداریم تا با این عمل نیک شما دو خانواده را در این روزهای آخر سال شاد نمائیم

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه

بازدید: 127 مرتبه