کمپین نیکوکاری سبد شب عید نوروز

گروه جهادی میر طیبی


کمپین نیکوکاری سبد شب عید نوروز

  نام کمپین:

سبد شب عید نوروز


  تاریخ ثبت:

1400/10/07


  تاریخ پایان:

1400/12/29


  بودجه موردنیاز:

50,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

0 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

50,000,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
0 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
گروه جهادی میر طیبی

  شناسه ملی:
2229608789

  تلفن موسسه:
02133438356


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
تهیه و تحویل سبد شبد عید به خانواده های تحت پوشش

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه
گروه جهادی شهید میرطیبی با بیش از ۲۴۰۰ خانواده تحت پوشش و خدمات دهی به بیش از ۲۱۰۰۰ نفر فقط در سال ۹۹ و ۱۴۰۰

بازدید: 259 مرتبه