کمپین نیکوکاری هزینه عمل جراحی

خیریه مهرورزان شوش دانیال


کمپین نیکوکاری هزینه عمل جراحی

  نام کمپین:

هزینه عمل جراحی


  تاریخ ثبت:

1401/08/05


  تاریخ پایان:

1401/08/30


  بودجه موردنیاز:

10,000,000 تومان


  جمع کمک های نیکوکاران:

5,000 تومان


  مانده تا بودجه کمپین:

9,995,000 تومان


  درصد پیشرفت:
0.05درصد تکمیل شده

  تعداد حامیان این کمپین:
1 نفر

  شرح کوتاه هدف کمپین:

  نام خیریه:
خیریه مهرورزان شوش دانیال

  شناسه ملی:
14003919943

  تلفن موسسه:
06142830268


  شرح کامل کمپین:

شرح کمپین:
کمپین نیکوکاری پویش کمک به تامین هزینه عمل جراحی حنجره بیمار مبتلا به سرطان تحت پوشش،موسسه مهرورزان شوش دانیال روابط عمومی موسسه مهرورزان

گزارش اقدامات خیریه برای موسسه

بازدید: 213 مرتبه