کمک نقدی

خیریه خیرات الابرار

مشخصات موسسه
نام: خیریه خیرات الابرار
تلفن: 02537741128
آدرس: بلواربهارکوچه4ساختمان کریمه طبقه اول وزیرزمین

‏‪6063737000005841‬‏