خیریه خیرات الابرار

خدمات خیریه خیریه خیرات الابرار :جمع آوری کمک های نقدی

عضویت:1400/08/10

خیریه خیرات الابرار

خدمات خیریه:

جمع آوری کمک های نقدی


محل خیریه:

قم - قم


مدیر خیریه:

محمدحسین مویدی


شناسه ملی:

10590004203


شماره ثبت:

424


آدرس:

بلواربهارکوچه4ساختمان کریمه طبقه اول وزیرزمین


تلفن تماس:
02537741128

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  خیریه خیرات الابرار


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • جمع آوری کمک های نقدی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:

امضای موسسه: