چهارده معصوم شهرضا

خدمات خیریه چهارده معصوم شهرضا :توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,سایر امور درمانی


عضویت:1400/09/02

چهارده معصوم شهرضا

خدمات خیریه:

توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,سایر امور درمانی


محل خیریه:

اصفهان - شهرضا


مدیر خیریه:


شناسه ملی:

10861744654


شماره ثبت:

110


آدرس:

شهرضا خیابان شهید چاوشی فرعی 16جنب مسجد محمد رسول الله (ص)


تلفن تماس:
03153216058

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  چهارده معصوم شهرضا


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
  • جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه
  • سایر امور درمانی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:

امضای موسسه: