موسسه خیریه دست های مهربان

خدمات خیریه موسسه خیریه دست های مهربان :بازپروری معتادین,توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,جمع آوری کمک های نقدی,چندمنظوره,خیریه های ساخت سرپناه,شناسایی افراد نیازمند,مشاوره شغلی


عضویت:1401/03/10

موسسه خیریه دست های مهربان

خدمات خیریه:

بازپروری معتادین,توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه,جمع آوری کمک های نقدی,چندمنظوره,خیریه های ساخت سرپناه,شناسایی افراد نیازمند,مشاوره شغلی


محل خیریه:

هرمزگان - بندر عباس


مدیر خیریه:


شناسه ملی:

3392747483


شماره ثبت:

112746


آدرس:

گلشهر جنوبی


تلفن تماس:
09179764501

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  موسسه خیریه دست های مهربان


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • بازپروری معتادین
  • توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان
  • توزیع کمک نقدی بین نیازمندان
  • جمع آوری کمک های اهدایی برای خیریه
  • جمع آوری کمک های نقدی
  • چندمنظوره
  • خیریه های ساخت سرپناه
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:
جمع آوری لباس برای افراد بدسرپرست و معتاد تامین غذا برای کودکان کار و افراد بدسرپرست مشاوره جهت ترک معتادان و همکاری جهت ترک آنها و پیدا کردن کار برای آنها

امضای موسسه: