دستان مهربانی مدافعان سلامت

خدمات خیریه دستان مهربانی مدافعان سلامت :آموزش افراد محروم,آموزش فنی و حرفه ای افراد محروم,آموزش معلولین,آموزشی,بازپروری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست,بازپروری معتادین,بازپروری نوجوانات بی سرپرست یا بدسرپرست,توانیابی معلولین,توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی بر...


عضویت:1401/05/09

دستان مهربانی مدافعان سلامت

خدمات خیریه:

آموزش افراد محروم,آموزش فنی و حرفه ای افراد محروم,آموزش معلولین,آموزشی,بازپروری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست,بازپروری معتادین,بازپروری نوجوانات بی سرپرست یا بدسرپرست,توانیابی معلولین,توزیع کمک غیر نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,توزیع کمک نقدی بین نیازمندان,جمع آوری کمک های اهدایی بر...


محل خیریه:

لرستان - کوهدشت


مدیر خیریه:


شناسه ملی:

4190352667


شماره ثبت:

2800112510


آدرس:

خ خاقانی


تلفن تماس:
06632626406

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  دستان مهربانی مدافعان سلامت


ریز خدمات موسسه خیریه:
  • آموزش افراد محروم
  • آموزش فنی و حرفه ای افراد محروم
  • آموزش معلولین
  • آموزشی
  • بازپروری کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست
  • بازپروری معتادین
  • بازپروری نوجوانات بی سرپرست یا بدسرپرست
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در موسسه:

امضای موسسه: